Achiziție fișete metalice ID proiect 129642

Nr. 92711/129642 din 27 noiembrie 2014

Aprob,
REPREZENTANT LEGAL

Cristian ISPAS

Director General

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Fisete metalice”

2. COD CPV

39132100-7 Dulapuri de arhivare

3. Tip contract: Contract de furnizare de produse

4. Durata contractului: maxim 1 luna

5. Locul de furnizare a produselor: Bucureşti, România, sediul Achizitorului

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea arhivării corespunzătoare a documentelor  cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte achiyitionare de fisete metalice.

Contractul se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Specificaţii tehnice

Nr.crt. Produs Cantitate Specificatii tehnice
1

Fişete metalice

Pentru arhivare

3 buc – fabricat din tabla sudata, cu pereti simpli
– sistem de inchidere sus-jos, dotate cu incuietoare cu 2 chei
– vopsit in camp electrostatic, culoare gri sau, la cerere, alte culori
– 4 polite reglabile pe inaltime, cu capacitate maxima de 35 Kg/polita
– dimensiuni (L x A x H): 900 x 400 x 1800 mm

Produsele sunt obligatorii să fie noi.

Garanţie de MINIM  2 ani de zile.

Ofertantul poate acorda si o garantie mai mare faţă de minimul propus de Achizitor.

Cheltuielile de ambalare si transport până la Achizitor cheltuielile cu instalarea şi punerea în funcţiune intră în preţul echipamentului.

Livrarea produselor se va face în max. 30 zile calendaristice de la comanda transmisă de beneficiar furnizorului.

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 1.774,51 LEI fără TVA, respectiv 401,48 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 27.11.2014, 1Euro= 4,4199 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a) Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b) Ofertantul trebuie să demonstreze că participă la licitaţie cu ofertă independentă – Formular 3

c) Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formulare 4

d) Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare, Formular nr. 5 – Informaţii generale şi Formular nr. 6 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

e) Prezentarea ofertei tehnice

f) Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a) Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire

b) Limba de redactare a ofertei: română

c) Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d) Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  minim 20 de zile

e) Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f) Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g) Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: “Secţiunea A” – Documente de calificare “, ” Secţiunea B – Oferta Tehnică” şi ” Secţiunea C – Oferta Financiară” inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

  1. a. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
  2. b. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
  3. c. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
  4. d. Numele ofertantului.
  5. e. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a furnizărilor de efectuate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că produsele au fost livrate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 03.12.2014

Ora limită: ora 14:00

Elaborat de: Verificat dpdv financiar/bugetar: Avizat de:
Nume şi Prenume Saulea Dragos-Sebastian Aurora Mărculescu Claudia Ungureanu
Funcţia Expert achiziţii publice Responsabil financiar Manager de proiect

Formulare achiziție fișete metalice

Call Now Button