Anunț furnizare mobilier

Nr. 61710/140197 din 17 octombrie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Furnizare de mobilier”

2. Tip contract: Contract de furnizare

3. Durata contractului: maxim 11 luni de la data semnării contractului.

4. Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: sediul Achizitorului

5. Procedură de atribuire: procedură de achiziţie directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 –

„Motivare pentru ocupare”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte achiziţionarea de„mobilier” în conformitate cu specificaţiile tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Contractul de furnizare se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 7.742 RON fără TVA, respectiv 1751,22 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 17.10.2014, 1Euro= 4,4209 Lei.

9. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

10. Reguli de transparenţă şi publicitate

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru Ofertanţi.

Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard se obtin de pe site-ulhttps://www.motivation.ro/uploads/achizitii/Furnizare_mobilier_id_140197.zip SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor.

11. Informaţii suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul la TEL: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro

12. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072 Bucureşti, Romania.

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 24.10.2014

Ora limită: ora 11:00

14. Data și ora ședinței de deschidere

Data: 24.10.2014

Ora limită: ora 12:00

Call Now Button
Show Buttons
Hide Buttons