Achizitie contabilitate 128806

Nr. 51804/128806/18.04.2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de SERVICII DE CONTABILITATE (expert contabil conform contract POSDRU)”

2. Tip contract: Contract de prestari servicii

3. Durata contractului: maxim 18 luni de la data semnării contractului sau pănă la prestarea tuturor serviciilor aferente.

4. Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: sediul Achizitorului

5. Procedură de atribuire: procedură de achiziţie directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

Achiziţie de Servicii de SERVICII DE CONTABILITATE (expert contabil conform contract POSDRU) în vederea ţinerii evidenţei contabile analitice distincte a Proiectului POSDRU, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectuluiPARTENERIAT PENTRU OCUPARE in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est,POSDRU/125/5.1/S/128806.

Contractul se va implementa/derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/128806

Cod SMIS: 51807

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 36.290,32 RON fără TVA, respectiv 8121,55 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 17.04.2014, 1Euro= 4,4684 Lei.

9. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

10. Reguli de transparenţă şi publicitate

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru Ofertanţi.

Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard se obtin de pe site-ul www.motivation.ro/en, accesând următorul link https://www.motivation.ro/en/uploads/achizitii/achiz_contabilitate_128806.zip SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor.

11. Informaţii suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul la TEL: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

12. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061102 Bucureşti, Romania.

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 28.04.2014

Ora limită: ora 12:00

14. Data și ora ședinței de deschidere

Data: 28.04.2014

Ora limită: ora 14:30

Call Now Button