Achiziție servicii auditare financiară 129642

Nr. 42304/129642 din 23 aprilie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de auditare financiară”

2. Tip contract: Contract de furnizare

3. Durata contractului: maxim 18 luni de la data semnării contractului sau pănă la prestarea tuturor serviciilor aferente.

4. Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: sediul Achizitorului

5. Procedură de atribuire: procedură de achiziţie directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

Achiziţie de Servicii de auditare financiară în vederea verificării faptului că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate în contabilitate şi în evidenţa cheltuielilor şi sunt eligibile în conformitate cu legislaţia în vigoare privind eligibilitate cheltuielilor efectuate în cadrul POSDRU. Vor fi auditate toate cheltuielile efectuate pe parcursul a aproximativ 18 luni din cadrul proiectuluiPARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia, – POSDRU/125/5.1/S/129642.

Contractul de furnizare se va desfăsura în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/129642

Cod SMIS: 51861

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 36.290,32 RON fără TVA, respectiv 8.125,91 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 22.04.2014, 1Euro= 4,4660 Lei.

9. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

10. Reguli de transparenţă şi publicitate

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru Ofertanţi.

Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard se obtin de pe site-ul www.motivation.ro/en, accesând următorul link https://www.motivation.ro/en/uploads/achizitii/achiz_servicii_auditare_financiara_129642.zip

SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor.

11. Informaţii suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul la TEL: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

12. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061102 Bucureşti, Romania.

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 29.04.2014

Ora limită: ora 12:00

14. Data și ora ședinței de deschidere

Data: 29.04.2014

Ora limită: ora 14:00

Call Now Button