Achiziție servicii de auditare

Nr. 2241014/144402 din 24 octombrie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de auditare financiară”

2. Tip contract: Contract de prestări servicii

3. Durata contractului: maxim 12 luni de la data semnării contractului.

4. Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: sediul Achizitorului

5. Procedură de atribuire: procedură de achiziţie directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

Achiziţie de Servicii de auditare financiară în vederea verificării faptului că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate în contabilitate şi în evidenţa cheltuielilor şi sunt eligibile în conformitate cu legislaţia în vigoare privind eligibilitate cheltuielilor efectuate în cadrul POSDRU. Vor fi auditate toate cheltuielile efectuate pe parcursul a aproximativ 12 luni din cadrul proiectului „Abilitățile contează și economic”,POSDRU/168/6.1/S/144402.

Contractul de prestari servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2014

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 64516,12 Ron fără TVA, respectiv 14593,43 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 24.10.2014, 1Euro= 4,4209 lei

9. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

10. Reguli de transparenţă şi publicitate

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru Ofertanţi.

Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard se obtin de pe site-ul https://www.motivation.ro/en/uploads/achizitii/DpO_formularistica_servicii_auditare_ID144402.zip SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor.

11. Informaţii suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul la TEL: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

12. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072 Bucureşti, Romania.

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 06.11.2014

Ora limită: ora 12:00

14. Data și ora ședinței de deschidere

Data: 10.11.2014

Ora limită: ora 13:00

Erată privind documentaţia pentru ofertanţi, pentru achiziţia publică de “Servicii de auditare financiară”.

Erata nr.2 la documentația pentru achiziția publică de servicii de auditare financiară.

Call Now Button