Achiziție servicii de catering proiect POSDRU ID 128806

Nr. 52811/128806 din 28 noiembrie 2014

Aprob,
REPREZENTANT LEGAL

Cristian ISPAS

Director General

(semnătura autorizată şi stampilă) L.S.

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala ”

2. COD CPV: 55520000-1 – Servicii de catering

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 1 lună de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Bucureşti, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări Servicii de catering. Contractul se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Serviciile de catering vor fi prestate în perioada 09 – 10 decembrie 2014 (2 zile), program 9 – 17, locatie de desfășurare: bd. Iuliu Maniu, nr, 7, corp Z, sector 6, București şi vor consta în asigurarea în locaţia propusă de Achizitor a mâncării pentru masa de prânz şi a pauzelor de cafea necesare participanţilor la programul de dezvoltare.

Necesar:

  • servicii de asigurare catering la prânz pentru zilele de 9 și 10 decembrie pentru aproximativ 14 persoane care va conţine: ciorbă / supă caldă, 1 fel principal cald cu garnitură, 1 salată, 1 tip de desert, apă plată, pâine.
  • servicii de asigurare a 2 pauze de cafea/zi, pentru zilele de 9 și 10 decembrie pentru aproximativ 14 persoane. Pauza de cafea se va servi participanților în fiecare din cele două zile ale reuniunii și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea serviciilor de catering:

  • Ambalarea mâncării se va realiza în ambalaje de unica folosintă
  • Se vor prezenta tacâmuri de unică folosinţă şi pahare de unica folosinta

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri de catering care să cuprindă necesarul de mai sus.

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 903,22 LEI fără TVA, respectiv 204,13 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 28.11.2014, 1Euro= 4,4247 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a) Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea – Formular nr. 2

b) Ofertantul trebuie să demonstreze că participă la licitaţie cu ofertă independentă – Formular 3

c) Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formulare 4

d) Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare, Formular nr. 5 – Informaţii generale şi Formular nr. 6 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

e) Prezentarea ofertei tehnice

f) Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: “Secţiunea A” – Documente de calificare “, ” Secţiunea B – Oferta Tehnică” şi ” Secţiunea C – Oferta Financiară” inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

  1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
  2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
  3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
  4. Numele ofertantului.
  5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a furnizărilor de efectuate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDAȚIA MOTIVATION ROMÂNIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, România prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 03.12.2014

Ora limită: ora 14:00

Elaborat de: Verificat dpdv financiar/bugetar: Avizat de:
Nume şi Prenume Saulea Dragos-Sebastian Moiceanu Laura Filip Elena
Funcţia Expert achiziţii publice Responsabil financiar Manager de proiect
Semnătura
Data 28 noiembrie 2014

Formulare achiziție servicii catering 128806

Call Now Button