Achiziție servicii de interpretariat

Nr. 21807/128806 din 18 iulie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de interpretariat pentru organizarea programului de dezvoltare personala intre Solicitant si Partenerul transnaţional”

2. Tip contract: Contract de prestări servicii

3. Durata contractului: 1 lună de la data semnării contractului.

4. Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: Bucureşti, România

5. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte 3 zile de prestări servicii de interpretare simultană în conformitate cu specificaţiile tehnice din documentaţia pentru ofertanţi/de atribuire. Contractul se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/128806

Cod SMIS: 51807

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 2419,35 Ron fără TVA, respectiv 544,78 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 18.07.2014, 1Euro= 4,4410 Lei.

9. Cerințe minime de calificare: Conform documentatiei pentru ofertanţi/atribuire anexate prezentui anunţ/invitatii de participare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Reguli de transparenţă şi publicitate

Documentația este încarcata integral pe site-ul www.motivation.ro/en, sectiunea Achizitii.  Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard se obţine accesând următorul link https://www.motivation.ro/en/uploads/achizitii/Servicii%20de%20interpretariat%20program%20de%20dezvoltare%20personala%20128806.zip

SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor

12. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

13. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061102 Bucureşti, Romania.

14. Durata de valabilitate a ofertelor: Minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 30.07.2014

Ora limită: ora 10:00

14. Data și ora ședinței de deschidere

Data: 30.07.2014

Call Now Button