Achiziție servicii editare și tipărire materiale proiect ID 129642

Nr. 23110/129642 din 31 octombrie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de editare şi tipărire de materiale pentru programul de dezvoltare personala”

2. Tip contract: Contract de prestări servicii

3. Durata contractului: 2 luni de la data semnării contractului.

4. Locul de prestare a serviciilor: sediul proiectului POSDRU, Bucureşti, România

5. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări servicii de editare şi tipărire de materiale  în conformitate cu specificaţiile tehnice din documentaţia pentru ofertanţi/de atribuire. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 25806,45 LEI fără TVA, respectiv 5846,63 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 31.10.2014, 1Euro= 4,4139 lei.

9. Cerințe minime de calificare: Conform documentatie de atribuire anexate prezentui anunt/invitatii de participare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Reguli de transparenţă şi publicitate

Documentația este încarcata integral pe site-ul

https://www.motivation.ro/en/uploads/achizitii/Servicii_editare_si_tiparire_materiale_program_dezvoltare_ID129642.zip

Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard se obţine accesând site-ul SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor.

12. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

13. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania.

14. Durata de valabilitate a ofertelor: Minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ

Data: 07.11.2014

Ora limită: ora 12:00

14. Data și ora ședinței de deschidere

Data: 10.11.2014

Ora limită: ora 11:00

Call Now Button