Achiziție servicii interpretare proiect POSDRU ID 128806

Nr. 42811 /128806 din 28 noiembrie 2014

Aprob,
REPREZENTANT LEGAL

Cristian ISPAS

Director General

(semnătura autorizată şi stampilă) L.S.

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de interpretariat pentru organizarea programului de dezvoltare personală”

2. COD CPV: 79540000-1 – servicii de interpretariat

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 1 lună de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Bucureşti, România , locaţia urmând a fi confirmată ulterior de Achizitor

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări Servicii de interpretariat. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Prestatorul va pune la dispoziţia Achizitorului 2 interpreţi, pentru interpretare simultană din limba română în limba engleză şi viceversa. Echipamentul tehnic necesar prestării serviciilor de interpretare simultană va fi pus la dispoziţie de către Achizitor.

Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, cu interpreţi profesionişti, cu o experienţă minimă conform criteriilor de calificare. În acest scop, va transmite odată cu oferta şi CV-urile persoanelor propuse pentru prestarea serviciilor.

În cazul în care unul dintre interpreţi devine indisponibil imediat, înainte sau în timpul perioadei de prestare a serviciilor, din motive de forţă majoră, prestatorul are obligaţia de a-l înlocui cu interpreţi care au un nivel de calificare şi experienţă similare.

Interpreţii trebuie să fie capabili să se exprime fluent, cu un procent minim de greşeli de exprimare în limba ţintă şi să cunoască terminologia aferentă domeniului contractului POSDRU.

Perioada de prestare: 09 – 10 decembrie 2014, în Bucureşti. Orele de desfăşurare: minim 6 ore de lucru/om/zi.

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 1612,90 LEI fără TVA, respectiv 364,91 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 24.11.2014, 1Euro= 4,4347 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a) Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea – Formular nr. 2

b) Ofertantul trebuie să demonstreze că participă la licitaţie cu ofertă independentă – Formular 3

c) Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Angajatorului menţionaţi în prezentul anunt – Formulare 4

d) Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare, Formular nr. 5 – Informaţii generale şi Formular nr. 6 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

e) Ofertantul trebuie să dovedească că dispune de personal calificat care să asigure implementarea în condiţii optime a serviciilor de interpretariat –  cel puţin 2 intepreţi autorizaţi  care să lucreze în vederea implementării contractului.

Profilul minim pentru interpeţi:

–          Studii universitare de lungă durată în domeniul limbi străine SAU literatură SAU filologie sau echivalent

–          Calitate de traducător şi interpret autorizat de Ministerul Justiţiei ;

–          Minim 2 ani vechime în domeniul interpretareului de conferinţă

–          Experienţă de traducător/interpret pe domenii ca piaţa muncii şi calificare profesionala SAU managementului educaţiei SAU juric SAU comunicării şi relaţiilor publice în cadrul a minim un proiect finanţat din fonduri europene

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente aferente personalului pus la dispoziţie:

–          Curriculum Vitae în format Europass datat si semnat în original de interpreţii propusi de Ofertant

–          Diploma universitară de licenţă – copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată interpetii propusi.

–          Autorizaţie de traducător/ interpret autorizat de Ministerul Justiţiei – copie coonform cu originalul;

–          Alte diplome care dovedesc specializarea sau cunoasterea domeniilor de specializare

–          Dovada participării ca traducător/interpret pe domenii ca piaţa muncii şi calificare profesionala SAU managementului educaţiei SAU juric SAU comunicării şi relaţiilor publice în cadrul a minim un proiect finanţat din fonduri europene

f) Prezentarea ofertei tehnice

g) Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: “Secţiunea A” – Documente de calificare “, ” Secţiunea B – Oferta Tehnică” şi ” Secţiunea C – Oferta Financiară” inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

  1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
  2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
  3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
  4. Numele ofertantului.
  5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a furnizării serviciilor efectuate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 03.12.2014

Ora limită: ora 10:00

Elaborat de: Verificat dpdv financiar/bugetar: Avizat de:
Nume şi Prenume Saulea Dragos-Sebastian Moiceanu Laura Filip Elena
Funcţia Expert achiziţii publice Responsabil financiar Manager de proiect
Semnătura
Data 28 noiembrie 2014

Formulare achiziție interpretare

Call Now Button