Servicii de sonorizare pentru organizarea programului de motivare personala -sesiunea IV POSDRU ID 140197

Nr. 62711/140197 din 27 noiembrie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de sonorizare pentru organizarea programului de motivare personala -sesiunea IV”

2. COD CPV

51313000-9 Servicii de instalare de echipament audio
92370000-5 Servicii prestate de tehnicieni audio
98390000-3 Alte servicii

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 1 lună de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Bucureşti, România , locaţia urmând a fi confirmată ulterior de Achizitor

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A 7.1 si 7.3 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Motivare pentru ocupare”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări servicii de sonorizare  în conformitate cu specificaţiile tehnice. Contractul se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Serviciile de sonorizare vor fi prestate între 16 – 17 decembrie 2014 (2 zile), program 9 – 17, Locatie de desfasurare Bucuresti (urmând a fi confirmat) şi vor consta în asigurarea în locaţia propusă de Achizitor a următoarelor echipamente:

–   1 sistem de sonorizare (mixer, sistem de amplificare,boxe, sistem anti-microfonie)

–   6 microfoane fixe pentru participanti

–   1 microfon tip lavaliera pentru facilitator;

–   1 sistem de traducere simultană (1+1 limbi). Sistemul trebuie sa aiba 2 pupitre radio emisie pentru traducatori cu canale separate, pentru limba romana si separat pentru limba engleza

–   cabina de traducere simultana izolată fonic pentru 2 interpreti

–   12 de căşti şi 12 de receptori de traducere simultană

–   asistenţă tehnică la faţa locului  –  asigurarea unui tehnician care asigură instalarea, asigurarea funcţionării echipamentelor solicitate şi asistenţă tehnică pe parcursul derulării reuniunii.

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 2903,22 LEI fără TVA, respectiv 656,85 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 27.11.2014, 1Euro= 4,4199 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea – Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că participă la licitaţie cu ofertă independentă – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 4

d)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare, Formular nr. 5 – Informaţii generale şi Formular nr. 6 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

e)      Prezentarea ofertei tehnice

f)       Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: “Secţiunea A” – Documente de calificare “, ” Secţiunea B – Oferta Tehnică” şi ” Secţiunea C – Oferta Financiară” inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

  1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
  2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
  3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
  4. Numele ofertantului.
  5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 03.12.2014

Ora limită: ora 15:00

Formulare achiziție servicii sonorizare

Call Now Button