Servicii de traducere in cadrul proiectului POSDRU ID 140197

Nr. 82711/140197 din 27 noiembrie 2014

Aprobat
REPREZENTANT LEGAL

Cristian ISPAS

Director General

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de traducere

2. COD CPV

79530000-8 Servicii de traducere

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: pana la 29.10.2015

5. Locul de prestare a serviciilor: Bucureşti, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţilor, A 1, A4.1, A4.2, A7.1, A7.2, A7.3. din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Motivare pentru ocupare”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări servicii de traducere.

Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Specificaţii tehnice

Achizitorul doreşte prestarea de servicii de traducere autorizata pentru aproximativ 450 de pagini din limba engleză în română şi viceversa. O pagină convenţională este considerată a reprezenta 1500 de caractere fără spaţii în limba în care s-a tradus documentul (ţintă); pentru acest calcul se va folosi funcţia Word Count din Microsoft® Office Word.

Achizitorul va pune la dispoziţia documentele necesare a fi traduse de către Prestator.

Documentele care fac obiectul prestărilor de servicii sunt de ordin financiar (facturi, bonuri, rapoarte financiare, state de plata, extrase bancare, rapoarte de activitate, fise de prezenta etc), juridic (contracte de prestari servicii, produse, acte aditionale, notificari, informari) şi documente de ordin tehnic specifice de implementare de fonduri europene (rapoarte de activitate specifice etc.)

Traducerile se vor realiza de către Prestator prin traducătorii desemnaţi de către Prestator si autorizaţi în temeiul Legii nr. 178/1997 şi a Regulamentului de aplicare al acesteia, nr. 462/C/1998de catre Ministerul Justiţiei/Ministerul Culturii pentru limbile din care/în care se realizează traducerea.

La cererea Achizitorului, prestatorul va certifica traducerile realizate prin aplicarea ştampilei şi semnăturii traducătorilor desemnaţi să lucreze în cadrul prezentului contract.

Pentru buna desfăşurare a contractului, din partea Achizitorului vor fi desemnate persoane  responsabile de desfăşurarea contractului ce vor ţine permanent legătura cu prestatorul.

Traducerea materialelor se va face eşalonat în funcţie de elaborarea acestora, cu respectarea exactă a sensului din limba din care se traduce. Materialul de tradus va fi transmis prin persoana responsabilă de derularea contractului către prestator în momentul elaborării acestora.

Documentele vor fi transmise în format electronic. Ritmul normal de lucru conform căruia se calculează termenul de predare a documentelor traduse este de 10 pagini convenţionale /zi. În situaţii de urgenţă, Achizitorul şi Prestatorul vor conveni termenele de predare a materialelor de comun acord.

Prestatorul va preda Achizitorului traducerile integrale, în format electronic, prin poşta electronică sau pe CD-ROM, redactate în program MS Office 2000 sau mai recent, cu fonturi Arial 11 cu diacritice româneşti.

Recepţionarea materialelor traduse se va efectua la sediul Achizitorului prin încheierea unui proces verbal de recepţie.

Toate traducerile efectuate în cadrul contractului sunt confidentiale, iar Prestatorul si traducatorii desemnati se obligă să nu divulge nici unui terţ informaţii sau fragmente din documentele pe care le traduce!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 7258,06 LEI fără TVA, respectiv 1642,13 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 27.11.2014, 1Euro= 4,4199 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a) Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b) Ofertantul trebuie să demonstreze că participă la licitaţie cu ofertă independentă – Formular 3

c) Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formulare 4

d) Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare, Formular nr. 5 – Informaţii generale şi Formular nr. 6 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

e) Ofertantul trebuie să dovedească că dispune de personal calificat care să asigure implementarea în condiţii optime a serviciilor de traducere –  cel puţin 2 traducători autorizaţi  care să lucreze în vederea implementării contractului:

Profilul minim pentru interpeţi:

–          Studii universitare de lungă durată în domeniul limbi străine SAU literatură SAU filologie sau echivalent

–          Calitate de traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

–          Minim 2 ani vechime în domeniul traducerii

–          Experienţă de traducător pe domenii ca piaţa muncii şi calificare profesionala SAU managementului educaţiei SAU juric SAU comunicării şi relaţiilor publice în cadrul a minim un proiect finanţat din fonduri europene

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente aferente personalului pus la dispoziţie:

–          Curriculum Vitae în format Europass datat si semnat în original de interpreţii propusi de Ofertant

–          Diploma universitară de licenţă – copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată interpetii propusi.

–          Autorizaţie de traducător autorizat de Ministerul Justiţiei – copie coonform cu originalul;

–          Alte diplome care dovedesc specializarea sau cunoasterea domeniilor de specializare

–          Dovada participării ca traducător/interpret pe domenii ca piaţa muncii şi calificare profesionala SAU managementului educaţiei SAU juric SAU comunicării şi relaţiilor publice în cadrul a minim un proiect finanţat din fonduri europene

f) Prezentarea ofertei tehnice

g) Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a) Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire

b) Limba de redactare a ofertei: română

c) Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d) Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  minim 20 de zile

e) Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f) Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g) Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: “Secţiunea A” – Documente de calificare “, ” Secţiunea B – Oferta Tehnică” şi ” Secţiunea C – Oferta Financiară” inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

  1. a. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
  2. b. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
  3. c. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
  4. d. Numele ofertantului.
  5. e. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a furnizărilor de efectuate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro/en

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 03.12.2014

Ora limită: ora 14:00

Elaborat de: Verificat dpdv financiar/bugetar: Avizat de:
Nume şi Prenume Saulea Dragos-Sebastian Mariana Viola Gabi Mihaela Comănescu
Funcţia Expert achiziţii publice Responsabil financiar Manager de proiect

Formulare achiziție traducere

Call Now Button