Achiziție servicii de consultanță juridică

Nr. 22111/140197 din 21 noiembrie 2014

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA

2. Tip contract: Contract de prestări servicii

3. Durata contractului: maxim 12 luni de la data semnării contractului.

4. Locul de prestare a serviciilor: sediul proiectului POSDRU, Bucureşti, bd.Iuliu Maniu nr.7, corp Z, România si sediul Prestatorului daca e cazul

5. Procedură de atribuire: ACHIZITIE DIRECTA în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A1 si A2 din cadrul proiectului„Motivare pentru ocupare” POSDRU/165/6.2/S/140197, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in Oameni!, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări Servicii de consultanta juridica.

Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE, cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

8. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

9. Informaţii suplimentare

Persoanele care doresc orice eventuale informatii suplimentare privind prezenta achiziţie vor prezenta o cerere în scris care va fi comunicată Achizitorului prin FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro sau prin poştă/curier rapid la sediu FUNDATIEI MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania. Informatiile pot fi apoi furnizate prin aceleasi mijloace: fax, e-mail sau poştă/curier.

Termenul limita privind cererea de informatii suplimentare este: 25 noiembrie 2014!

Call Now Button